Zakres działań

Projekt ma na celu realizację kilku ważnych zadań, na różnych płaszczyznach. W aspekcie naukowym prace obejmą inwentaryzację i skatalogowanie staropolskich ksiąg metrykalnych w części woj. lubelskiego, sporządzenie kopii cyfrowych oraz udostępnienie ich w Internecie. Digitalizacji poddane zostaną wszystkie metryki sporządzone przed 1797 r. według tzw. formularza trydenckiego, są one szczególnie narażone na proces niszczenia. Źródła przechowywane są wyłącznie w archiwach parafialnych, Akcja inwentaryzacji i digitalizacji zostanie przeprowadzona w archiwach: Annopol, Batorz, Blinów, Boby, Boiska, Borów, Boża Wola, Dzierzkowice,  Gościeradów, Janów Lubelski, Józefów, Kraśnik, Księżomierz, Modliborzyce, Olbięcin, Pniów, Popkowice, Potok Wielki, Radomyśl, Rybitwy, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Świeciechów, Urzędów, Wrzawy, Zaklików, Zakrzówek.

Archiwa parafialne powiatu lubelskiego i urzędowskiego objęte inwentaryzacją zasobów staropolskich ksiąg metrykalnych

W ramach działań  zbudowana zostanie baza danych, której zawartość będzie odpowiadać elementom treści ksiąg metrykalnych. Prace w tym zakresie zostaną wykonane dla wybranych  parafii i zainicjują działania, które planowane są w przyszłości na szerszą skalę. Ze względu na szeroki zakres pozyskanych informacji, dane będą mogły zostać spożytkowane przez badaczy różnych specjalności. Szczególnie obiecująco rysują się perspektywy w zakresie badań demograficzno-historycznych, onomastycznych, biograficznych, a także biologicznych. Utworzona baza danych będzie stanowiła także pierwszorzędne źródło wiedzy dla genealogów, co ważne, nie tylko zawodowo zajmujących się przeszłością, ale również osób rekonstruujących losy swojej rodziny i kultywujących pamięć o swoich przodkach oraz tradycji i kulturze narodowej.

Efektem przeprowadzonej inwentaryzacji zasobów będzie przygotowanie do druku publikacji na temat dziejów zasobu, rodzajach zachowanych jednostek archiwalnych oraz ich stanie. Oprócz wersji papierowej opracowana zostanie również wersja elektroniczna katalogu, która umieszczona zostanie na stronie internetowej projektu. Publikacja będzie komplementarnym wydawnictwem dla wydanego w 2021 roku katalogu ksiąg metrykalnych z obszaru historycznego powiatu lubelskiego. Inwentarz będzie stanowił cenną pomoc dla badaczy różnych dyscyplin, także lokalnej społeczności badaczy regionalistów, którzy pragną korzystać z zasobu archiwów terenowych swoich „małych ojczyzn”, a którzy byli do tej pory pozbawieni wiedzy na temat istniejących zasobów archiwalnych.  Ponadto wymierne i udokumentowane efekty prac przy projekcie będą obejmować: referaty na seminariach oraz konferencjach naukowych, publikowanie wyników w materiałach pokonferencyjnych, czasopismach naukowych, wymianę opinii i dyskusje w gronie ekspertów z dziedziny demografii historycznej, biologii, językoznawstwa.

W wymiarze społecznym i kulturowym ważnym zadaniem projektu jest popularyzacja regionalnych źródeł kultury polskiej i zabytków piśmiennictwa. Planowane badania o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, zapobiegną, co bardzo ważne,  utracie, w związku z postępującym ich niszczeniem, cennych materiałów archiwalnych. Udostępnienie wyników badań w Internecie oraz publikacje książkowe oraz artykuły naukowe pozwolą na dotarcie do licznego grona odbiorców, będą służyć nawiązaniu współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze edukacyjnym, społecznym i kultury. W ramach budowy współpracy z poszczególnymi grupami społecznymi zostaną zorganizowane spotkania w formie wykładów otwartych kierowane do członków towarzystw i stowarzyszeń regionalnych, którzy pragną pogłębiać swoja wiedzę w zakresie historii regionalnej, poszukują swojej tożsamości i przynależności kulturowej m. in. poprzez badania genealogiczne. Projekt zakłada organizację spotkań z młodzieżą szkolną, które obok formy warsztatowej z zakresu pracy ze źródłem historycznym i możliwości poznawczych w obszarze zdobycia wiedzy o ascendentach, wzbogacą ich wiedzę o rodzinie, podstawowej komórce społecznej, która w największym stopniu kształtuje postawy patriotyczne i jest strażnikiem rodzimej kultury. Podejmowane działania pozwolą też uświadomić, jak ważne jest poczucie wspólnoty i pamięć o swoich przodkach. Poprzez fakt, iż w tego rodzaju źródłach zapisane są ślady obecności i działalności przodków, niejednokrotnie wybitnych postaci, często zasłużonych dla konkretnego regionu, zdobycie takiej wiedzy może pomóc w lokalnych inicjatywach samorządowych, polegających na tworzeniu miejsc pamięci, co z kolei przysłuży się promowaniu polskich tradycji regionalnych i postaw propaństwowych.

Istotny aspekt realizowanych działań stanowi także fakt, iż udostępnienie danych nominatywnych  oraz cyfrowych kopii w Internecie umożliwia samodzielne poszukiwania genealogiczne osobom, które mieszkają za granicą. Migranci bądź potomkowie osób, które w przeszłości opuściły Polskę, czują często silną więź z krajem ojczystym, pragną kultywować rodzime tradycje, zwyczaje, kulturę, i co ważne, mieć wiedzę na temat swoich przodków i swojego pochodzenia.

To top