Strona główna

W 2012 roku w Instytucie Historii KUL rozpoczęto projekt badawczy, którego celem była inwentaryzacja, digitalizacja i wykorzystanie do badań demograficzno-historycznych staropolskich ksiąg metrykalnych Lubelszczyzny (w granicach historycznego powiatu lubelskiego). Efekty tych prac udostępniono na portalu – ksiegimetrykalne.pl. Obecnie realizowany projekt: Księgi metrykalne z XVI-XVIII w. – źródło do badań nad rodziną i dziedzictwem kulturowym Polski (nr projektu: NdS/531706/2021/2021), finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa, zakłada kontynuację, a także rozszerzenie wyznaczonych wówczas celów.

Zakres terytorialny prac wyznaczają granice historycznego powiatu urzędowskiego i kilka ośrodków parafialnych na południowo-wschodnich krańcach dawnego województwa lubelskiego. Oprócz inwentaryzacji zasobów archiwalnych i co bardzo ważne, ich zabezpieczenia przed stopniowym niszczeniem, i utratą, a także wykorzystaniem do celów naukowych, integralny element prowadzonych działań stanowią inicjatywy w zakresie popularyzacji wiedzy w obszarze historii regionalnej, i badań nad rodziną. Rodzina pełni m. in. rolę strażnika rodzimej kultury, kształtuje postawy patriotyczne oraz poczucie wspólnoty i pamięć o przodkach. W ramach podjętych inicjatyw zostanie nawiązana współpraca z instytucjami kultury, oświaty, a także samorządem terytorialnym.

To top